Στην ιδιοκτησία των ΟΛΠ και ΟΛΘ περνούν τα κοντινά τους λιμάνια

15 Δεκ 2012

Του Ηλία Γ. Μπέλλου
Νομοθετική παρέμβαση η οποία αλλάζει την δομή των εισηγμένων ΟΛΠ και ΟΛΘ με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίο τους μέσω της εισφοράς σε αυτές της μοναδικής μετοχής του δημοσίου σε άλλα κοντινά τους λιμάνια, προβλέπει σχέδιο νόμου που έδωσε για διαβούλευση ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κωστής Μουσουρούλης, στα πλαίσια του ευρύτερου νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «Ανασυγκρότηση του υπουργείο ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, θεσμοθετεί και την Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων αλλά και το νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία τεσσάρων Δικτύων Λιμένων και ενός «συνολικού συστήματος διοίκησης και διαχείρισης των Εμπορικών Λιμένων της Χώρας» που λειτουργούν με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας.

Όπως αναφέρεται, το κεφάλαιο όπου ρυθμίζονται ζητήματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη του ελληνικού λιμενικού συστήματος αποτελεί νομοθετική παρέμβαση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για τον εκσυγχρονισμό και την εξέλιξη της νομοθεσίας σε βασικά ζητήματα, όπως είναι η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων(Ρ.Α.Λ.) το σύστημα διοίκησης των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και η οργάνωσή τους σε Δίκτυα, η επέκταση στα Ν.Π.Δ.Δ. της ομαδοποίησης τους σε νέες Α.Ε., η αδειοδότηση των λιμενικών έργων και η διευκρίνιση του πλαισίου των ιδιωτικοποιήσεων στο Εθνικό Λιμενικό Σύστημα, με κανόνες που εξασφαλίζουν τη συνέχιση της λειτουργίας των Λιμένων, την απασχόληση και την εξυπηρέτηση των χρηστών σε σύγχρονο περιβάλλον ασφάλειας και παραγωγικότητας, και την ανάπτυξη συνεκτικής νησιωτικής πολιτικής. Αναλυτικότερα στο σχετικό άρθρο 38 του σχεδίου νόμου αναφέρεται:

Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

1. α) Συνίσταται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου δια του παρόντος Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ), ως αυτοτελής δημόσια Υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά.

β) Η ΡΑΛ αποτελείται από το εννεαμελές (9) Διοικητικό της Συμβούλιο, τις Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τη Γραμματεία που εξειδικεύονται με το Π.Δ. της παρ. 3 του παρόντος. Το Δ.Σ της ΡΑΛ ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

2. Η Ρ.Α.Λ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α)Είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής στο λιμενικό τομέα, την εποπτεία των λιμένων, κρατικών και ιδιωτικών, ως προς την τήρηση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς λιμενικών υπηρεσιών και των θαλασσίων ενδομεταφορών, την εισήγηση μέτρων για την τήρηση και αποκατάσταση των αρχών ελεύθερου ανταγωνισμού, τη χορήγηση αδειών σε παρόχους λιμενικών υπηρεσιών εμπορικού χαρακτήρα, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, τη διαμόρφωση κριτηρίων καταλληλότητας για τη διαδικασία αδειοδότησης, την έγκριση ή γνωμοδότηση επί της μεθοδολογίας και του καθορισμού λιμενικών τελών, την παρακολούθηση της επιθεώρησης των λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων, την υποχρεωτική γνωμοδότηση προς την αρμόδια αρχή για τη διαπίστωση παράβασης των κανόνων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού, τη δυνατότητα παραγγελίας για κατά προτεραιότητα εξέταση παραβάσεων μείζονος σημασίας, την εκπροσώπηση στην εξέταση των οικείων υποθέσεων, τη γνωμοδότηση προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, την επιβολή κυρώσεων για την παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, τη συνεργασία με συναφείς Ανεξάρτητες Αρχές άλλων κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(β) Είναι επίσης αρμόδια για την υποβολή στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, έκθεσης πεπραγμένων, καθώς και για τη σύνταξη προτάσεων για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας.

(γ) Παρίσταται δια του εκπροσώπου της αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της ή έννομες σχέσεις που την αφορούν.
3. Με Π.Δ. που εκδίδεται με Πρωτοβουλία των Υπουργών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζεται ο Οργανισμός της Ρ.Α.Λ. και ο κανονισμός λειτουργίας και κάθε άλλη αναγκαία για την λειτουργία της ρύθμιση.

Πόροι της ΡΑΛ είναι: α) τέλος που επιβάλλεται ετησίως με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου επί των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και των Λιμενικών Ταμείων. Το ύψος του τέλους δεν μπορεί να είναι κατώτερου από0,3% των ετήσιων εσόδων για τα Λιμενικά ταμεία και 0,5% για τους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. β) τα πρόστιμα που εισπράττονται για λιμενικές παραβάσεις, ενώ γ)δύναται κατά περίπτωση να είναι και ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ετήσιου προϋπολογισμού της ΡΑΛ.

Τα 4 Λιμενικά Δίκτυα
Στο άρθρο 36 αναλύεται η «νέα Διακυβέρνηση Εθνικού Λιμενικού Συστήματος». Αναλυτικότερα:

1. Οι Οργανισμοί Λιμένων του ν. 2688/1999 (ΦΕΚ Α΄ 40/1.3.1999)και του εικοστού πρώτου άρθρου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145/27.6.2001), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, συγκροτούν τα ακόλουθα Λιμενικά Δίκτυα –Ανώνυμες Εταιρίες με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου:

(α) Το Αττικό Λιμενικό Δίκτυο

(β) Το Δίκτυο Λιμένων Βορείου Ελλάδος

(γ) Το Δίκτυο Λιμένων Δυτικής Ελλάδος

(δ) Τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου

2. Για τη δημιουργία των ανωτέρω Λιμενικών Δικτύων:

(α) Η μοναδική μετοχή που κατέχει το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου στους Οργανισμούς Λιμένων - Ανώνυμες Εταιρίες του Λαυρίου, της Ελευσίνας και της Ραφήνας,εισφέρονται δια του παρόντος στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε., ως εισφορά σε είδος για την δημιουργία του Αττικού Λιμενικού Δικτύου.

(β) Η μοναδική μετοχή που κατέχει το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στους Οργανισμούς Λιμένων - Ανώνυμες Εταιρίες της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολής και του Βόλου,εισφέρεται δια του παρόντος στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Α.Ε. ως εισφορά σε είδος για την δημιουργία του Λιμενικού Δικτύου Βορείου Ελλάδος.

(γ) Η μοναδική μετοχή που κατέχει το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου στους Οργανισμούς Λιμένων - Ανώνυμες Εταιρίες της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας, εισφέρεται δια του παρόντος στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ) Α.Ε. ως εισφορά σε είδος για την δημιουργία του Λιμενικού Δικτύου Δυτικής Ελλάδος.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ.)ΑΕ, το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) ΑΕ και το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ) ΑΕ, αυξάνονται αντιστοίχως κατά το ποσό της ονομαστικής αξίας των εισφερομένων αντιστοίχως μοναδικών μετοχών των εντασσομένων σε κάθε Δίκτυο Οργανισμών Λιμένων ΑΕ, όπως ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. Η αύξηση του μετοχικού και η τροποποίηση του καταστατικού, ολοκληρώνονται εντός διμήνου από την δημοσίευση του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των ΟΛΠ. ΑΕ, Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και ΟΛΠΑ Α.Ε. και τη δημοσίευσή τους σύμφωνα με το άρθ. 7β ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών. Οι μετοχές, οι οποίες θα προκύψουν από την κατά τα ανωτέρω διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο ή στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.

4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, συνιστάται 3μελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων, στην οποία ανατίθεται η αποτίμηση της αξίας των μετοχών που εισφέρθηκαν στα μετοχικά κεφάλαια των ΟΛΠ Α.Ε., ΟΛΘ Α.Ε. και ΟΛΠΑ Α.Ε. Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα υποβάλλει την έκθεσή της στα Διοικητικά Συμβούλια των ΟΛΠ ΑΕ, ΟΛΘ ΑΕ και ΟΛΠΑ Α.Ε., τα οποία υποχρεούνται να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση, με θέμα την έγκριση των εκθέσεων αποτίμησης και την αύξηση των μετοχικών κεφαλαίων των τριών εταιριών στο ύψος της αξίας των εισφερθεισών μετοχών. Οι μετοχές των θυγατρικών εταιριών που θα εκδοθούν για τις αυξήσεις αυτές, περιέρχονται στη μητρική εταιρία η οποία εν συνεχεία με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αυξάνει αντιστοίχως το μετοχικό κεφάλαιό της.

5. Οι αποφασισθείσες, από τις Γενικές Συνελεύσεις των ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ Α.Ε., αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου τους, γνωστοποιείται από τις Διοικήσεις τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών Αξιών (Χ.Α.Α.), προκειμένου κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας διαδικασίας, να επιτραπεί η διάθεση των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α.

6. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εισφοράς και αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, οι μητρικές εταιρείες ΟΛΠ Α.Ε., ΟΛΘ Α.Ε. και ΟΛΠΑ Α.Ε. υποχρεούνται όπως εντός διμήνου από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έγκρισης της τελικής διαμόρφωσης του ύψους του μετοχικού τους κεφαλαίου:

(α) Να επεξεργαστούν και να εγκρίνουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, νέο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ομίλου Εταιρειών που δημιουργείται, να το υποβάλλουν δε στην Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών.

(β) Να επεξεργαστούν και να εγκρίνουν με απόφαση του ΔΣ Ενιαίο Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας και Προσωπικού των εταιριών του Δικτύου.

(γ) Να ορίσουν νέα τριμελή Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών τους εταιρειών, στα οποία θα μετέχει υποχρεωτικά ένα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρίας.

7. Εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος καθεμία από τις ως άνω μητρικές εταιρίες υποχρεούται να συστήσει, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και αντίστοιχη τροποποίηση του Οργανισμού της, Γενική Διεύθυνση Αξιοποίησης και Ανάπτυξης (ΓΔΑΑ). Σκοπός της ΓΔΑΑ θα είναι η επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη της Διοίκησης της εταιρίας και του αρμόδιου Υπουργού Ναυτιλίας στις διαδικασίες ανάπτυξης επενδύσεων, αποκρατικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήσεων, παραχωρήσεων, συνεργασιών και συνεργειών με ιδιώτες και κάθε μορφής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας που συνδέεται με την ανάπτυξη και αξιοποίηση των λιμένων του Δικτύου. Στις αρμοδιότητες της ΓΔΑΑ υπάγονται α) η εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών που σχετίζονται με τα πιο πάνω ζητήματα β) η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της ανάπτυξης, αξιοποίησης, εκμετάλλευσης και λειτουργίας λιμένων γ) η τεχνική επεξεργασία και περαιτέρω εξειδίκευση της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά τα λιμάνια του Δικτύου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΡΑΛ την οποία επικουρεί στην άσκηση των σχετικών της αρμοδιοτήτων δ) η συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, το ΤΑΙΠΕΔ και κάθε άλλο κρατικό φορέα που εμπλέκεται στις προαναφερθείσες διαδικασίες αξιοποίησης και ε) η επικουρία του Γραφείου του Υπουργού Ναυτιλίας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του σχετικά με τα ζητήματα κάθε μορφής αξιοποίησης των λιμένων.

Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προχωρήσει στη σύσταση επιμέρους Διευθύνσεων της ΓΔΑΑ ή στη μεταφορά υφισταμένων Διευθύνσεων που υπάγονται σε άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Οργανισμού, οι αρμοδιότητες των οποίων συνδέονται ή συνάδουν στο σκοπό και το παραγόμενο έργο της νέας Γενικής Διεύθυνσης.

8. Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, πριν από οποιαδήποτε απόφαση, η οποία δύναται να οδηγήσει στη μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης των λιμένων των Δικτύων της παρ. 1 του παρόντος ή να επιδράσει στην λειτουργία τους, εκπονεί μελέτη βιωσιμότητας για κάθε ένα από αυτά, με σκοπό τη διασφάλιση των οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής που θα επιτρέπουν τη συνέχεια της αδιάλειπτης λειτουργίας τους και την απρόσκοπτη παροχή των διοικητικών υπηρεσιών τους, με την οποία αιτιολογεί την ανωτέρω απόφασή του.

ΠΗΓΗ
Share on :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια.
Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε.
Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου.
Για τα άρθρα των συγγραφέων,ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο.

 
Copyright © 2015 ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ
Distributed By My Blogger Themes | Design By Herdiansyah Hamzah